DIGICOS


ROK 1997

powsta­je Digi­cos Sp. z o.o. utwo­rzo­ne przez Digi­Cos GmbH z sie­dzi­bą w Gifhorn (Niem­cy) — lide­ra w budo­wie infra­struk­tu­ry tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej sie­ci komór­ko­wych.

Fir­ma spe­cja­li­zu­je się w oka­blo­wa­niu oraz mon­ta­żu sys­te­mów ante­no­wych dla wszyst­kich ope­ra­to­rów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.

Z cza­sem roz­wi­ja się i akty­wi­zu­je na ryn­ku inwe­sty­cyj­nym dla potrzeb firm tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Fir­ma reali­zu­je pra­ce dla wszyst­kich ope­ra­to­rów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych dzia­ła­ją­cych na pol­skim ryn­ku.

ROK 2008

fir­ma zosta­je prze­ję­ta przez kapi­tał kra­jo­wy.

ERPOL


ROK 1997

ZR REMZAK Sp. z o.o. nawią­zu­je współ­pra­cę z PTC. Sp. z o.o. w zakre­sie budo­wy obiek­tów nadaw­czych. W 1999 r. zaczy­na świad­cze­nie usług ser­wi­so­wych dla PTC Sp. z o.o.

ROK 2001

zosta­je utwo­rzo­ny ERPOL-REMZAK Sp. z o.o. jako osob­ny pod­miot wydzie­lo­ny z funk­cjo­nu­ją­cych dotych­czas struk­tur.

ROK 2005

od tego cza­su fir­ma funk­cjo­nu­je jako ERPOL Sp. z o.o. dyna­micz­nie roz­wi­ja­jąc zakres świad­czo­nych usług dla ope­ra­to­rów tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych.

ROK 2006

fir­ma roz­po­czy­na wdra­ża­nie sys­te­mu ISO w zakre­sach norm 9001, 14001, 18001 oraz 27001, potwier­dzo­ne uzy­ska­niem w roku 2007 cer­ty­fi­ka­tów

digicos

2010

Nastę­pu­je połą­cze­nie oby­dwu pod­mio­tów i od tego czas na ryn­ku fir­ma dzia­ła pod nazwą Digi­cos-Erpol Sp. z o.o.

digicos
digicos
digicos
digicos

2017

Nastę­pu­je prze­kształ­ce­nie fir­my z Digi­cos-Erpol Sp. z o.o. na DIGICOS S.A.

digicos