FORMULARZ APLIKACYJNY


Jestem zain­te­re­so­wa­ny:

pra­cąwspół­pra­cą

Dane podstawowe

Adres zamieszkania

Wykształcenie

Ukoń­czo­ne szko­ły

Doświadczenie zawodowe

Opisz swo­je doświad­cze­nie

Umiejętności i uprawnienia

Języ­ki i sto­pień zna­jo­mo­ści

Umie­jęt­no­ści w obsza­rze IT

Pra­wo jaz­dy
taknie

Aplikacja

Wpisz nr ofer­ty / Sta­no­wi­sko

Oddział
PoznańGdy­niaKato­wi­ceWar­sza­wa


For­ma pra­cy
umo­wa sta­łaumo­wa cza­so­waprak­ty­ki


Two­je ocze­ki­wa­nia: (warun­ki pra­cy, finan­so­we):

Dla­cze­go chciał­byś z nami współ­pra­co­wać?*

Dołącz doku­men­ty

Zgoda na przetwarzenie danych*

Wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie moich danych oso­bo­wych w celach rekru­ta­cyj­nych przez fir­mę Digi­cos S.A. zgod­nie z Usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz.883 z późn. zmia­na­mi)

Infor­mu­je­my, że prze­sła­ne doku­men­ty apli­ka­cyj­ne będą prze­cho­wy­wa­ne w naszej bazie rekru­ta­cyj­nej przez okres 6 mie­się­cy od dnia wysła­nia zgło­sze­nia.

Po upły­wie 6 mie­się­cy Two­je dane zosta­ną auto­ma­tycz­nie usu­nię­te.

W każ­dej chwi­li możesz anu­lo­wać swo­ją zgo­dę, uzy­skać dostęp do swo­ich danych, zmie­nić je lub prze­nieść wysy­ła­jąc maila na adres rodo@digicos.pl lub kon­tak­tu­jąc się z nami tele­fo­nicz­nie pod nume­rem 77 481–21-12.

Two­je dane nie będą pro­fi­lo­wa­ne, będą prze­cho­wy­wa­ne u nas bez­piecz­nie przez cały okres trwa­nia two­jej zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie, obej­mu­ją­ce jedy­nie obszar dzia­łań zwią­za­nych z pro­ce­sem rekru­ta­cji w DIGICOS S.A.i nigdy nie zosta­ną niko­mu udo­stęp­nio­ne bez two­jej zgo­dy.