FORMULARZ APLIKACYJNY


Jestem zain­te­re­so­wa­ny:

pra­cąwspół­pra­cą

Dane podstawowe

Adres zamieszkania

Wykształcenie

Ukoń­czo­ne szko­ły

Doświadczenie zawodowe

Opisz swo­je doświad­cze­nie

Umiejętności i uprawnienia

Języ­ki i sto­pień zna­jo­mo­ści

Umie­jęt­no­ści w obsza­rze IT

Pra­wo jaz­dy
taknie

Aplikacja

Wpisz nr ofer­ty / Sta­no­wi­sko

Oddział
PoznańGdy­niaKato­wi­ceWar­sza­wa


For­ma pra­cy
umo­wa sta­łaumo­wa cza­so­waprak­ty­ki


Two­je ocze­ki­wa­nia: (warun­ki pra­cy, finan­so­we):

Dla­cze­go chciał­byś z nami współ­pra­co­wać?*

Dołącz doku­men­ty

Zgoda na przetwarzenie danych*

Prze­sy­ła­jąc doku­men­ty apli­ka­cyj­ne wyra­ża Pan / Pani zgo­dę na prze­twa­rza­nie danych tam zawar­tych przez spół­kę DIGICOS S.A. z sie­dzi­bą w Pozna­niu 60–179, ul. Kamien­no­gór­ska 22, w celu pro­wa­dze­nia pro­ce­sów rekru­ta­cyj­nych.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje doty­czą­ce ochro­ny Pani/Pana danych oso­bo­wych znaj­du­ją się na stro­nie inter­ne­to­wej www.digicos.pl w zakład­ce Ochro­na danych oso­bo­wych.