Projektowanie

  • pro­jek­to­wa­nie insta­la­cji elek­trycz­nych,
  • pro­jek­to­wa­nie insta­la­cji alar­mo­wych i tele­in­for­ma­tycz­nych,
  • pro­jek­to­wa­nie pro­jek­tów linii świa­tło­wo­do­wych,
  • pro­jek­to­wa­nie insta­la­cji ante­no­wych,
  • pro­jek­to­wa­nie kon­struk­cji sta­lo­wych,
  • two­rze­nie kosz­to­ry­sów,
  • przy­go­to­wy­wa­nie przed­mia­rów.