Rozwiązania dla przemysłu

  • kom­plet­ne roz­wią­za­nia dla tele­ko­mu­ni­ka­cji mobil­nej,
  • wyko­naw­stwo i mon­taż kon­struk­cji,
  • mon­taż urzą­dzeń i apa­ra­tu­ry prze­my­sło­wej,
  • mon­taż linii pro­duk­cyj­nej,
  • remon­ty,
  • oka­blo­wa­nie,
  • oru­ro­wa­nie.