Utrzymanie prewencyjne / Facility Management

  • obsłu­ga, nad­zór i kon­ser­wa­cja insta­la­cji tech­nicz­nych,
  • wyko­ny­wa­nie regu­lar­nych prze­glą­dów insta­la­cji i urzą­dzeń, kon­tro­la spraw­no­ści,
  • usu­wa­nie uste­rek i awa­rii,
  • wyko­ny­wa­nie remon­tów i moder­ni­za­cji,
  • pro­wa­dze­nie Help Desk 24/dobę.