Podstawowe informacje

Władze Spółki Digicos S.A.

 

Zarząd

 

Mariusz Pla­sko­ta – Pre­zes Zarzą­du

 

 

 

Rada Nadzorcza

 

Adam Konop­ka – Prze­wod­ni­czą­cy Rady Nad­zor­czej
Pau­li­na Konop­ka
Edward Dele­wicz – Sekre­tarz

 

Kon­takt

zarzad@digicos.pl