Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy:

 

Kapi­tał zakła­do­wy Spół­ki wyno­si 2.490.000,00 zł,

Kapi­tał wpła­co­ny 2.490.000,00 zł

 

Kapi­tał zakła­do­wy dzie­li się na akcje o war­to­ści nomi­nal­nej 1 (jeden) zło­ty każ­da,

Spół­ka wyemi­to­wa­ła  2.490.000 (dwa milio­ny czte­ry­sta dzie­więć­dzie­siąt tysię­cy) akcji zwy­kłych na oka­zi­cie­la serii A o nume­rach od 0000001 do 2490000 opła­co­nych w cało­ści.

 

 

Akcjonariat:

 

Lp.
Nazwa
Akcjo­na­riu­sza
Licz­ba akcji i gło­sów na WZA
Udział w kapi­ta­le i gło­sach na WZA (%)
1
Mariusz Pla­sko­ta
300 000
12,05
2
Nor­bert Polew­ka
490 000
19,68
3
Adam Konop­ka
640 000
25,70
4
AK Inwe­stor Sp. z o.o.
1 060 000
42,57
Ogó­łem
2 490 000
100,00

Źró­dło: Spół­ka