Aktualności

Wdro­że­nie i sto­so­wa­nie roz­wią­zań doty­czą­cych postę­po­wa­nia zwią­za­ne­go z zagro­że­niem wiru­sem COVID-19

1. ZARZĄDZENIE 03–2020

2. Załącznik nr 1 — Sposób postępowania

3. Załącznik nr 2 — Pro­ce­du­ra reak­cji

4. Załącznik nr 3 — Wytycz­ne


Podzię­ko­wa­nia Naro­do­wy Bank Pol­ski — 16.12.2020

1. doku­ment pdf


Podzię­ko­wa­nia POL-TAX — 29.06.2020

1. doku­ment pdf