Digi­cos S.A. jest fir­mą inży­nier­ską powsta­łą w 2010 r. z połą­cze­nia dwóch firm dzia­ła­ją­cych na ryn­ku usług dla tele­ko­mu­ni­ka­cji od 1997 roku. Połą­cze­nie firm Digi­cos oraz Erpol pozwo­li­ło na roz­sze­rze­nie kata­lo­gu świad­czo­nych usług oraz zwięk­sze­nie zasię­gu tery­to­rial­ne­go dzia­ła­nia połą­czo­ne­go pod­mio­tu.

Roz­wój bran­ży tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej znaj­du­je swo­je odzwier­cie­dle­nie w sta­le udo­sko­na­la­nej i roz­wi­ja­ją­cej się struk­tu­rze wewnętrz­nej, jak i w sta­le uak­tu­al­nia­nej i roz­sze­rza­nej ofer­cie świad­czo­nych usług. Dzia­ła­nie na ryn­ku od 20 lat pozwo­li­ło na stwo­rze­nie spraw­dzo­nej i sta­le roz­bu­do­wy­wa­nej sie­ci firm part­ner­skich obej­mu­ją­cej swo­im zasię­giem teren całe­go kra­ju.

Jesteśmy elastyczni zarówno w zakresie warunków współpracy, sposobu rozliczeń jak i płatności. Cenimy sobie długotrwałą współpracę z korzyścią dla naszego klienta.
Digicos

Odbior­ca­mi naszych usług  są Polkom­tel, T-Mobi­le, Oran­ge, Emi­tel, NetworkS!, Netia oraz fir­my spo­za bran­ży tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nej takie jak Sode­xo, Auto­stra­dy Wiel­ko­pol­skie, Gru­pa Azo­ty., Kofa­ma Koź­le i inni.

Dys­po­nu­je­my wła­snym zaple­czem tech­nicz­no-pro­duk­cyj­nym, zatrud­nia­my doświad­czo­ną i wyso­ko wykwa­li­fi­ko­wa­ną kadrę, co pozwa­la zapew­nić naszym Klien­tom kom­plek­so­wą i pro­fe­sjo­nal­ną usłu­gę. Wdro­że­nie i utrzy­ma­nie sys­te­mu zarzą­dza­nia ISO w zakre­sie jako­ści (9001), bez­pie­czeń­stwa i higie­ny pra­cy (14001) oraz ochro­ny śro­do­wi­ska (18001) gwa­ran­tu­ją naj­wyż­szy poziom reali­zo­wa­nych usług.